Vedtægter

Foreningens vedtægter:

Vedtægter for foreningen

”Hornsherred Alternativ Forening”

§ 1. Foreningens navn er Hornsherred Alternativ Forening. Foreningen har hjemsted i

Frederikssund kommune.

§ 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til alternative tanker og ideer samt at være samlingssted for personlig, faglig og spirituel udvikling for alle interesserede.

Formålet søges opfyldt gennem foredrag, kurser, debatter, workshops, åbent hus- arrangementer o.l..

§ 3. Som medlemmer af foreningen optages alle, som er interesserede i foreningens formål, og som betaler kontingent.

Foreningens medlemsår følger kalenderåret.

§4. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt.

De enkelte medlemmer af foreningen eller bestyrelsen hæfter ikke for foreningen. Foreningens overskud/formue må alene anvendes til fremme af foreningens formål.

§ 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest med udgangen af marts måned. Bestyrelsen fastsætter datoen for generalforsamlingen og indkalder til denne ved mail med mindst tre ugers varsel.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med minimum flg. punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af årsregnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Indkomne forslag

11. Eventuelt

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal angive det eller de forslag, der ønskes behandlet, og pågældende forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to uger efter anmodningen herom med mindst to og højst fire ugers varsel.

§ 7. Stemmeret ved generalforsamlingen har foreningens medlemmer, som har været medlem min. 3 mdr. og betalt kontingent rettidigt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Alle anliggender afgøres ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét medlem kræver det.

Vedtægtsændringer kræver dog, at der er 2/3 flertal blandt de afgivne stemmer.

§ 8. Bestyrelsen består af 5 medlemmer

Formand

Næstformand

Kasserer

2 bestyrelsesmedlemmer

der vælges for to år ad gangen. Der afgår 2, hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer på hver ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Der kan vælges op til 3 suppleanter.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, når disse er på valg, i henholdsvis ulige og lige år.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, hvoraf ét medlem skal være formand, næstformand eller kasserer.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Foreningens regnskab afleveres til revision senest med udgangen af januar måned, og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet, der er underskrevet af revisor og kasserer, fremlægges til generalforsamlingens godkendelse.

Regnskabsførelse og revision af bevillinger til særlige aktiviteter udføres i overensstemmelse med de retningslinier, der måtte være fastsat for de pågældende bevillinger.

§ 10. Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger går ind herfor.

Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et velgørende formål efter seneste generalforsamlings beslutning.

Vedtægterne blev efter revision af § 1, 2, 5, 8 og 9 vedtaget på ordinær generalforsamling 7. februar 2018.